Cyprze spółka

Cypr jest Państwem Członkowskim UE
o wyjątkowo korzystnym systemie podatkowym

Dodaj do ulubionych

 

Zachęty Podatkowe

Od przystąpienia do UE (1 maja 2004 r.) Cypr znacząco poprawił swój wizerunek.

Wraz z uchwaleniem nowego Prawa Podatkowego w dniu 1 stycznia 2003 r. (w tym 3 nowelizacji – ostatnia z listopada 2004 r.) oraz zniesieniem „systemu offshore” Cypr wprowadził prosty, efektywny i przejrzysty system podatkowy, w pełni zgody z wymogami UE, OECD, FATF i FSF.

W rezultacie stał się stabilną, konkurencyjną jurysdykcją podatkową niezaliczaną do jurysdykcji „offshore”, funkcjonującą w ramach UE i oferującą nadzwyczajne możliwości w dziedzinie planowania podatkowego klientom zarówno z UE, jak i spoza UE.

 • W skrócie Cypr jest „jurysdykcją UE o najniższych podatkach” niebędącą jurysdykcją offshore. Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 10% (0% dla spółek spedycyjnych i 4,25% dla spółek zarządzających działalnością morską) i jest to najniższa stawka zarówno w Unii Europejskiej, jak i na całym świecie wśród krajów niezaliczanych do jurysdykcji offshore. Obecnie Cypr jest główną siedzibą spółek holdingowych, finansowych, zarządzających prawami własności intelektualnej i handlowych.
 • Jednak największym atutem Cypru są jego organy skarbowe, przychylne inwestorom, o ugruntowanej reputacji, którą zawdzięczają temu, że są zawsze gotowe pomagać zagranicznym inwestorom.
 • Niskie marże zysku są dopuszczalne, dzięki czemu można tworzyć i skutecznie wdrażać różne strategie planowania podatkowego obniżające efektywną stopę podatkową na Cyprze, nawet znacznie poniżej 10%.
 • Faktury wystawiane przez spółki offshore są dozwolonym dowodem księgowym dla Spółek Cypryjskich, a od płatności na rzecz spółek offshore nie jest pobierany żaden podatek ryczałtowy (punkt planowania podatkowego).
 • Możliwość uzyskania z wyprzedzeniem decyzji podatkowych.
 • Brak szczegółowych uregulowań cen transferowych.
 • Brak szczególnych wymogów odnośnie posiadania rzeczowych zasobów.
 • Dodatkowe korzyści komercyjne i finansowe dzięki możliwości rejestracji na Cyprze do celów podatku VAT w UE.
 • Obrót papierami wartościowymi jest zasadniczo zwolniony z podatku, podobnie jak wszelkie zyski ze zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, bez względu na to, czy jest to zysk z działalności handlowej, czy też o charakterze kapitałowym.
 • Zagraniczni właściciele cypryjskich spółek kapitałowych i osobowych oraz oddziałów nie mają żadnych dodatkowych zobowiązań podatkowych od dywidendy lub zysków powyżej kwoty zapłaconej lub przypadającej do zapłaty przez właściwe podmioty prawne.
 • „Pozacypryjskie zyski” cypryjskich spółek nierezydentów nie podlegają opodatkowaniu – w ogóle unikają opodatkowania na Cyprze – (spółki cypryjskie, których ośrodek zarządzania i kontroli znajduje się poza Cyprem) – innymi słowy są to „Unijne Podmioty Offshore”.
 • Spółki gospodarki morskiej są opodatkowane według stawki 4,25%, a dochody z działalności spedycyjnej są zwolnione z podatku.
 • Niskie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, przy maksymalnej stawce 30% dla dochodu powyżej 20.000 CYP (35.000 EUR) i znaczących ulgach dla pracowników zagranicznych i nierezydentów po raz pierwszy podejmujących pracę na Cyprze.
 • Niskie składki na ubezpieczenie społeczne (6,3% wynagrodzenia brutto) – całkowite składki na różne fundusze po stronie pracodawcy wynoszą do 10% wynagrodzenia brutto, a całkowita składka po stronie pracowników to 6,3%.
 • Zyski kapitałowe i majątek netto nie są opodatkowane, z wyjątkiem nieruchomości usytuowanych na Cyprze.
 • Korzystne zastosowanie Dyrektyw UE wdrożonych w ramach cypryjskiego systemu podatkowego.
 • Rozbudowany i wyjątkowo korzystny system umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Atrakcyjne zasady dotyczące opodatkowania zakładów i sprzyjające ich tworzeniu zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Połączenia, przejęcia i reorganizacje w ramach grupy kapitałowej można przeprowadzać bez żadnych konsekwencji podatkowych.
 • Wszystkim spółkom cypryjskim przyznano jednostronnie ulgę z tytułu podatków zapłaconych za granicą (bez względu na to, czy obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, czy też nie).
 • Straty podatkowe można rozliczać w okresach następnych bez ograniczeń czasowych oraz można też je pokryć w ramach ulgi grupowej.
 • Przewidziano możliwość odliczania odsetek stanowiących koszt pożyczki.
 • Niskie obciążenia – podatki z tytułu założenia spółki.
 • Bardzo niskie opłaty za świadczenie usług finansowych i specjalistycznych w porównaniu z innymi krajami UE. Różnica jest jeszcze większa w przypadku kosztów wykorzystywanych regularnie usług specjalistycznych (administracja, księgowość, doradztwo podatkowe) – szacuje się, że opłaty z tego tytułu stanowią zaledwie 35-40% stawek zachodnioeuropejskich! Uwaga: Niskie opłaty założycielskie oferowane w niektórych krajach europejskich mogą być mylące. Gdy porównać całkowity koszt (z uwzględnieniem typowych, regularnie wykorzystywanych usług) różnica jest zwykle znacząca!

Dyrektywy UE, cypryjskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

 • Holandii, Luksemburgowi i innym powszechnie znanym Jurysdykcjom Spółek Holdingowych przybył poważny konkurent. W miarę upływu czasu od przystąpienia do UE coraz więcej klientów wybiera Cypr jako siedzibę swoich spółek holdingowych, zamiast innych tradycyjnych jurysdykcji. Jednak czasem najlepsze wyniki można uzyskać wykorzystując jednocześnie podmioty zarejestrowane na Cyprze i w innych krajach, np. w Holandii czy Luksemburgu, zamiast zastępować jedne drugimi.
 • Korzystne zastosowanie Dyrektyw UE włączonych do cypryjskiego systemu prawnego (faktycznie „skopiowanych” (transponowanych) do prawa cypryjskiego, z możliwością korzystania z oferowanych przez nie przywilejów przez rezydentów z państw trzecich):
 1. Dyrektywa Parent – Subsidiary (zwolnienie z podatku dywidend, brak okresu przejściowego [natychmiastowe wejście w życie], brak minimalnego udziału [limity własności], brak minimalnego okresu posiadania, dywidendy zwolnione po spełnieniu określonych warunków, ulga podatkowa na podatek pobrany za granicą).
 2. Dyrektywa w sprawie odsetek i należności licencyjnych (zwolnienie z podatku odsetek wypłacanych nierezydentom, brak okresu przejściowego [natychmiastowe wejście w życie], minimalny udział – 25%, lecz wymagany tylko w przypadku należności licencyjnych, brak minimalnego okresu posiadania, odsetki opodatkowane w zależności od ich charakteru, należności licencyjne opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych, ulga podatkowa na podatek zapłacony za granicą).
 3. Dyrektywa o połączeniach (obejmuje spółki będące i niebędące rezydentami, prowadzi do eliminacji skutków podatkowych reorganizacji, połączeń, podziałów i transferów aktywów oraz wymiany udziałów/akcji).
 • Cypr jest stroną licznych i korzystnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obecnie obowiązuje 40 takich umów, a 39 następnych jest właśnie negocjowanych. Należy podkreślić, że Cypr zawarł mniej takich umów niż niektóre konkurencyjne jurysdykcje UE, lecz w wielu przypadkach umowy cypryjskie są bardziej korzystne, np. te zawarte z Rosją, Rumunią, Jugosławią oraz wszystkimi krajami Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu. Te umowy, w połączeniu z niskimi podatkami płaconymi przez spółki cypryjskie na ogólnych zasadach, oferują wiele atrakcyjnych możliwości w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego z wykorzystaniem rozwiązań cypryjskich.
 • Liczne zawarte przez Cypr umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obniżają lub w ogóle eliminują zagraniczne podatki u źródła od dywidend, odsetek, należności licencyjnych i zysków kapitałowych wypłacanych lub powstałych w umawiających się państwach, a niektóre zawierają również szczególnie korzystne zapisy o ulgach zmniejszających zobowiązania podatkowe z tytułu dywidend, odsetek i należności licencyjnych.”Ulga zmniejszająca zobowiązania podatkowe” jest to ulga podatkowa przysługująca odbiorcy na kwotę wyższą niż podatek faktycznie zapłacony na Cyprze. Zapisy o ulgach zmniejszających zobowiązania podatkowe znajdują się w umowach zawartych z Kanadą, Chinami, Czechami, Słowacją, Danią, Egiptem, Niemcami, Grecją, Irlandią, Włochami, Maltą, Mauritiusem, Polską, Rumunią, Rosją, Syrią, Tajlandią, Wielką Brytanią i byłą Jugosławią.

Cypryjskie Spółki Holdingowe

Oprócz ogólnych cech systemu podatkowego, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i wdrożenia Dyrektyw UE system podatkowy zawiera również inne rozwiązania korzystne dla Cypryjskich Spółek Holdingowych:

 • Zwolnienie z tytułu posiadanych udziałów:
 1. Dywidendy zagraniczne są zwolnione z podatku (pod warunkiem posiadania co najmniej 1% udziału w spółce wypłacającej dywidendę; należy również pamiętać, że to zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli spółka-nierezydent wypłacająca dywidendą prowadzi, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 50% działalności inwestycyjnych – dochód bierny – a zagraniczne obciążenie podatkowe jest znacznie niższe od Cypryjskiego Obciążenia Podatkowego [co w praktyce, zgodnie z interpretacją organów skarbowych, oznacza mniej niż 5% „podatek podstawowy”] oraz że NIE obowiązują żadne innej zasady, minimalne okresy posiadania, minimalne wartości inwestycji itp.).
 2. W razie zbycia lub przeniesienia papierów wartościowych nie pobiera się żadnych podatków od zysków kapitałowych, a ponadto takie zyski są zwolnione z podatki dochodowego (z wyjątkiem zysków ze zbycia udziałów lub akcji spółek będących właścicielem nieruchomości na Cyprze – jednak tylko w zakresie, w jakim taki zysk jest związane z konkretną nieruchomością na Cyprze). Ponadto z podatku zwolnione są zyski z zakładów mających siedzibę poza Cyprem, a ich straty można rozliczać łącznie z dochodem cypryjskim (to zwolnienie nie ma zastosowania również wówczas, gdy zakład prowadzi ponad 50% działalności inwestycyjnych – dochód bierny – a zagraniczne obciążenie podatkowe jest znacznie niższe od cypryjskiego obciążenia podatkowego). To zwolnienie (dotyczące zakładów) w połączeniu z niektórymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi przez Cypr może spowodować, że zyski zakładu w ogóle nie będą opodatkowane.
 • Proste zasady i brak potrzeby stosowania dodatkowych, czasem skomplikowanych i drogich struktur podatkowych w celu ominięcia przepisów przeciwdziałających unikaniu podatków, jak to zwykle ma miejsce w innych jurysdykcjach w przypadku dywidend lub zysków kapitałowych.
 • Niskie lub zerowe stawki podatków u źródła od wychodzących dywidend, odsetek i należności licencyjnych (żadnych podatków u źródła od dywidend i odsetek bez względu na kraj siedziby lub rezydencję odbiorcy (możliwe nawet jurysdykcje offshore) lub istnienie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania; brak podatku u źródła od płatności należności licencyjnych za korzystanie z praw poza Cyprem, i 10% podatek jeżeli prawa będą wykonywane na Cyprze (z zastrzeżeniem zapisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i dyrektyw UE) oraz 5% podatek od filmów (z zastrzeżeniem zapisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i dyrektyw UE).
 •  W porównaniu z innymi „kluczowymi” Jurysdykcjami Spółek Holdingowych tylko Cypr i Wielka Brytania stosują zerową stawkę podatku u źródła od dywidend (PZD), nie występuje więc konieczność skomplikowanego i kosztownego „strukturyzowania” eliminującego PZD. JEST TO ISTOTNA PRZEWAGA KONKURENCYJNA CYPRU nad innymi Jurysdykcjami Spółek Holdingowych.
 • Podatek od zysków kapitałowych lub dochodowy nie jest pobierany od likwidacji udziałów ani likwidacji samej Cypryjskiej Spółki Holdingowej.
 • Nie są pobierane podatki od wartości netto (i, jak już wspomniano, od zysków kapitałowych) w okresie działalności Cypryjskie Spółki Holdingowej.
 • Straty podatkowe można rozliczać w okresach następnych bez ograniczeń czasowych oraz można też je pokryć w ramach ulgi grupowej. Połączenia, przejęcia i inne reorganizacje można przeprowadzać bez żadnych skutków podatkowych.
 • Jednostronna ulga podatkowa przysługuje wszystkim Spółkom Cypryjskim z tytułu podatków zapłaconych za granicą, bez względu na brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Nie obowiązują żadne zasady dotyczące cienkiej kapitalizacji.
 • Ograniczone przepisy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania.
 • Obowiązuje odliczenie odsetek stanowiących koszt pożyczki.
 • Brak ścisłych przepisów regulujących zagraniczne spółki kontrolowane.
 • Atrakcyjne zasady dotyczące zakładów i korzystne zapisy dotyczące opodatkowania zakładów w ramach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Brak szczególnych wymogów dotyczących posiadania fizycznych zasobów.
 • Spółka holdingowa nie jest obowiązana (ani nie ma prawa) do rejestracji do celów VAT ani do przestrzegania przepisów o VAT.
 • Niskie opłaty – podatki przy zakładaniu spółek.
 • Brak „szczegółowych” zasad regulujących ceny transferowe.
 • Możliwość uzyskania decyzji podatkowych z wyprzedzeniem.
 • Niskie koszty usług specjalistycznych i finansowych.

Podsumowanie – cypryjski system podatkowy umożliwia:

 • Transferowanie dywidend ze źródeł zagranicznych przy zmniejszonych lub zerowych stawkach zagranicznych podatków u źródła (dzięki wykorzystaniu Dyrektywy Parent-Subsidiary lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli Dyrektywa nie ma zastosowania).
 • Otrzymywanie dywidend zagranicznych przy zerowej stawce podatku dochodowego od osób prawnych lub specjalnej składki ochronnej (lokalnego podatku u źródła) lub innych podatków lokalnych (z zastrzeżeniem łatwych do spełnienia warunków zawartych w przepisach o unikaniu opodatkowania), tj. dzięki statusowi „Spółki Holdingowej UE bez uszczuplenia podatków krajowych wskutek operacji holdingowych”.
 • Wypłaty zysków udziałowcom-nierezydentom przy zerowej stawce podatku u źródła od dywidendy, bez względu na jurysdykcję albo obowiązywanie lub brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (także do jurysdykcji offshore).
 • Realizację zysków kapitałowych ze zbycia udziałów/akcji spółek zagranicznych przy zerowej stawce podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od zysków kapitałowych, bez względu na długość okresu posiadania i procentową wielkość udziału, oraz likwidację samej Spółki Holdingowej bez żadnego podatku od zysków kapitałów.

Cypryjskie Spółki Finansowe (Grupy) i Zarządzania Licencjami

Oprócz ogólnych korzyści płynących z przepisów podatkowych, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i Dyrektyw UE cypryjski system podatkowy oferuje dodatkowe istotne korzyści Cypryjskim Spółkom Finansowym (Grupy) i Zarządzania Licencjami:

Istotne cechy Cypryjskich Spółek Finansowych (Grupy):

 • Brak podatku u źródła od odsetek (na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub Dyrektywy w sprawie Odsetek i Należności Licencyjnych).
 • Niskie całkowite obciążenie podatkowe.
 • Możliwość odliczenia kosztów odsetek od podstawy opodatkowania.
 • Brak zasad cienkiej kapitalizacji lub wyłączenie ich stosowania w przypadku finansowania zwrotnego (“back to back”).
 • Brak podatku u źródła od odsetek zapłaconych z tytułu pożyczek, bez względu na jurysdykcję, lub brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (nawet w przypadku odsetek przekazywanych do jurysdykcji offshore).
 • Wymóg stosowania racjonalnej „marży”, egzekwowany przez organy skarbowe.
 • Niskie stawki opłat za usługi specjalistyczne i finansowe.

Istotne cechy cypryjskich Spółek Zarządzania Licencjami:

 • Brak lub obniżona stawka (na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub Dyrektywy w sprawie Odsetek i Należności Licencyjnych) podatku u źródła od należności licencyjnych zapłaconych Spółce Cypryjskiej.
 • Niskie całkowite obciążenie podatkowe.
 • Odliczenie podatkowe płatności z tytułu należności licencyjnych.
 • Efektywna amortyzacja podatkowa inwestycji w prawa własności intelektualnej.
 • Brak podatku u źródła od płatności z tytułu należności licencyjnych bez względu na jurysdykcję lub brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (w tym płatności na rzecz spółek offshore) dla praw wykonywanych poza Cyprem – w typowych przypadkach.
 • Neutralne opodatkowanie VAT.
 • Wymóg stosowania racjonalnej „marży”, egzekwowany przez organy skarbowe.
 • Skuteczna ochrona praw własności intelektualnej z mocy prawa oraz dzięki przystąpieniu przez Cypr do umów międzynarodowych.
 • Niskie stawki opłat za usługi specjalistyczne i finansowe.

Skontaktuj się z jednym z naszych pracowników, żeby rozpocząć procedurę zakładania spółki cypryjskiej i czerpać wszystkie korzyści oferowane przez pełnoprawne państwo członkowskie UE o niskich podatkach. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy (poniżej) lub wysłać e-mail na adres: contact.pl@fbscyprus.com

  Pilna wiadomość?
  TakNie

  • Imię i nazwisko (wymagane)

  • E-mail (wymagany)

  • Tel. komórkowy:

  • Temat:

  • Treść:

  Skype Me™!