Cyprze spółka

Cypr jest Państwem Członkowskim UE
o wyjątkowo korzystnym systemie podatkowym

Dodaj do ulubionych

 

Spółki Holdingowe

Umiejscowienie spółki holdingowej jest ważną kwestią w każdej strukturze międzynarodowej, której celem jest minimalizacja obciążeń podatkowych dochodów i zysków. Jedno jest pewne – żadna jurysdykcja, w której rejestruje się zwykle spółki holdingowe, nie spełni wymogów wszystkich inwestorów lub inwestycji. Przed ostatecznym wyborem jurysdykcji inwestorzy analizują wiele czynników podatkowych i pozapodatkowych.

Jednak bez wątpienia Holandia, Luksemburg i inne typowe jurysdykcje wybierane zwykle jako siedziba spółek holdingowych mają teraz nowego groźnego konkurenta. W miarę upływu czasu od przystąpienia do UE coraz więcej klientów lokuje swoje spółki holdingowe na Cyprze, zamiast w dotychczas preferowanych jurysdykcjach. Jednak czasem lepsze rezultaty od zastępowania jednych spółek innymi daje jednoczesne wykorzystanie podmiotów zarejestrowanych na Cyprze i w innym kraju (np. w Holandii czy Luksemburgu).

Wiodący eksperci podatkowi, a wśród nich zmarły niedawno prof. dr Gassner (dziekan Wydziału Prawa Podatkowego Uniwersytetu Wiedeńskiego i przewodniczący International Fiscal Association), twierdzą, że Cypr ma jeden z najbardziej korzystnych i elastycznych „systemów opodatkowania spółek holdingowych” na świecie.

Aby docenić zalety Cypru jako siedziby spółki holdingowej, wystarczy porównać główne typowe „kryteria optymalności” spółki holdingowej (określone poniżej) i korzyści oferowane przez cypryjski system opodatkowania spółek holdingowych (również przedstawiony poniżej):

Kryteria optymalności dla spółki holdingowej

Spółki holdingowe pełnią następujące funkcje w grupie kapitałowej:

 • Własność aktywów / udziałów w operacyjnych i nieoperacyjnych spółkach z grupy.

 • Akumulacja kapitału i wartości dla akcjonariuszy.

 • Konsolidacja segmentów działalności (w tym skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF).

 • Ochrona wartości aktywów / ograniczanie ryzyk.

 • Otrzymywanie dywidend od spółek operacyjnych.

 • Podział zysków między akcjonariuszy.

 • Reinwestowanie kapitału w nowe projekty.

Dla przykładu, w idealnym wariancie spółka powinna być rezydentem w jurysdykcji, która umożliwia:

(nie jest to pełny wykaz – podano tylko niektóre główne kryteria)

 • Otrzymywanie dywidend ze źródeł zagranicznych przy obniżonej, a najlepiej zerowej, stawce zagranicznego podatku u źródła – wybierając miejsce rejestracji spółki holdingowej należy uwzględnić korzyści płynące z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez dany kraj w celu zmniejszenia obciążeń z tytułu zagranicznych podatków u źródła. Zwykle kraje o wysokich podatkach nie zawierają umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z jurysdykcjami offshore. Dlatego, jeżeli spółki offshore (niecypryjskie) są wykorzystywane jako posiadacze udziałów/akcji spółek z siedzibą w kraju o wysokich podatkach, obciążenie podatkowe prawdopodobnie wzrośnie (zamiast zmniejszyć się) wskutek nałożenia wysokich podatków u źródła.

 • Opodatkowanie dywidend otrzymywanych z zagranicy według niskich, a najlepiej zerowych, stawek krajowego podatku dochodowego od osób prawnych (lub innego) w kraju rezydencji spółki holdingowej – spółkę holdingową należy zarejestrować w takim kraju, aby nie tylko można było otrzymywać dywidendy zagraniczne przy obniżonym opodatkowaniu u źródła, lecz także takim, aby ta rejestracja nie spowodowała wysokiego opodatkowania tych dywidend w kraju, w którym spółka holdingowa ma status rezydenta.

 • Wypłaty zysków udziałowcom-nierezydentom przy obniżonej, a najlepiej zerowej, stawce podatku u źródła – należy upewnić się, że w jurysdykcji wybranej na siedzibę spółki holdingowej nie są pobierane nadmierne podatki od zysków wypłacanych udziałowcom spółki.

 • Realizację zysków kapitałowych ze zbycia udziałów/akcji spółek zagranicznych przy obniżonej, a najlepiej zerowej, stawce zarówno zagranicznego, jak i krajowego podatku od tych zysków – wszystkie wiodące jurysdykcje spółek holdingowych oferują zwolnienie z podatku zysków kapitałowych realizowanych przez spółkę holdingową ze zbycia udziałów/akcji spółek zagranicznych.

 • Zwolnioną z podatku likwidację spółki holdingowej.

Zasady opodatkowania Cypryjskich Spółek Holdingowych

Oprócz ogólnych cech systemu podatkowego (zobacz Dlaczego Cypr?), umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i Dyrektyw UE cypryjski system podatkowy zawiera również inne rozwiązania korzystne dla Cypryjskich Spółek Holdingowych:

 • Zwolnienie z tytułu posiadanych udziałów:

  1. Dywidendy zagraniczne są zwolnione z podatku (pod warunkiem posiadania co najmniej 1% udziału w spółce wypłacającej dywidendę; należy również pamiętać, że to zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli spółka-nierezydent wypłacająca dywidendą prowadzi, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 50% działalności inwestycyjnych – dochód bierny – a zagraniczne obciążenie podatkowe jest znacznie niższe od Cypryjskiego Obciążenia Podatkowego [co w praktyce, zgodnie z interpretacją organów skarbowych, oznacza mniej niż 5% „podatek podstawowy” – a nie efektywne obciążenie podatkowe] oraz że NIE obowiązują żadne innej zasady, minimalne okresy posiadania, minimalne wartości inwestycji itp.).
  2. W razie zbycia lub przeniesienia papierów wartościowych nie pobiera się żadnych podatków od zysków kapitałowych, a ponadto takie zyski są zwolnione z podatki dochodowego (z wyjątkiem zysków ze zbycia udziałów lub akcji spółek będących właścicielem nieruchomości na Cyprze – jednak tylko w zakresie, w jakim taki zysk jest związane z konkretną nieruchomością na Cyprze). Ponadto z podatku zwolnione są zyski z zakładów mających siedzibę poza Cyprem, a ich straty można rozliczać łącznie z dochodem cypryjskim (to zwolnienie nie ma zastosowania również wówczas, gdy zakład prowadzi ponad 50% działalności inwestycyjnych – dochód bierny – a zagraniczne obciążenie podatkowe jest znacznie niższe od cypryjskiego obciążenia podatkowego). To zwolnienie (dotyczące zakładów) w połączeniu z niektórymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi przez Cypr może spowodować, że zyski zakładu w ogóle nie będą opodatkowane.
 • Proste zasady i brak potrzeby stosowania dodatkowych, czasem skomplikowanych i drogich struktur podatkowych w celu ominięcia przepisów przeciwdziałających unikaniu podatków, jak to zwykle ma miejsce w innych jurysdykcjach w przypadku dywidend lub zysków kapitałowych.

 • Niskie lub zerowe stawki podatków u źródła od wychodzących dywidend, odsetek i należności licencyjnych (żadnych podatków u źródła od dywidend i odsetek bez względu na kraj siedziby lub rezydencję odbiorcy (możliwe nawet jurysdykcje offshore) lub istnienie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania; brak podatku u źródła od płatności z tytułu należności licencyjnych za korzystanie z praw poza Cyprem, i 10% podatek, jeżeli te prawa będą wykonywane na Cyprze (z zastrzeżeniem zapisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i Dyrektyw UE) oraz 5% podatek od filmów (z zastrzeżeniem zapisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i Dyrektyw UE). W porównaniu z innymi „kluczowymi” Jurysdykcjami Spółek Holdingowych tylko Cypr i Wielka Brytania stosują zerową stawkę podatku u źródła od dywidend (PZD), nie występuje więc konieczność skomplikowanego i kosztownego „strukturyzowania” eliminującego PZD. Jest to istotna przewaga konkurencyjna nad innymi Jurysdykcjami Spółek Holdingowych.

 • Podatek od zysków kapitałowych lub dochodowy nie jest pobierany od likwidacji udziałów ani likwidacji samej Cypryjskiej Spółki Holdingowej.

 • Nie są pobierane podatki od wartości netto (i, jak już wspomniano, od zysków kapitałowych) w okresie działalności Cypryjskie Spółki Holdingowej.

 • Straty podatkowe można rozliczać w okresach następnych bez ograniczeń czasowych oraz można też je pokryć w ramach ulgi grupowej.

 • Połączenia, przejęcia i inne reorganizacje można przeprowadzać bez żadnych skutków podatkowych.

 • Jednostronna ulga podatkowa przysługuje wszystkim Spółkom Cypryjskim z tytułu podatków zapłaconych za granicą, bez względu na brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 • Nie obowiązują żadne zasady dotyczące cienkiej kapitalizacji.

 • Ograniczone przepisy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania.

 • Obowiązuje odliczenie odsetek stanowiących koszt pożyczki.

 • Brak ścisłych przepisów regulujących zagraniczne spółki kontrolowane.

 • Atrakcyjne zasady dotyczące zakładów i korzystne zapisy dotyczące opodatkowania zakładów w ramach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 • Brak szczególnych wymogów dotyczących posiadania fizycznych zasobów.

 • Spółka holdingowa nie jest obowiązana (ani nie ma prawa) do rejestracji do celów VAT ani do przestrzegania przepisów o VAT.

 • Niskie opłaty – podatki przy zakładaniu spółek.

 • Brak „szczegółowych” zasad regulujących ceny transferowe.

 • Możliwość uzyskania decyzji podatkowych z wyprzedzeniem.

 • Niskie koszty usług specjalistycznych i finansowych.

Podsumowanie – cypryjski system podatkowy umożliwia:

(a) Transferowanie dywidend ze źródeł zagranicznych przy zmniejszonych lub zerowych stawkach zagranicznych podatków u źródła (dzięki wykorzystaniu Dyrektywy Parent-Subsidiary lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli Dyrektywa nie ma zastosowania).

(b) Otrzymywanie dywidend zagranicznych przy zerowej stawce podatku dochodowego od osób prawnych lub specjalnej składki ochronnej (lokalnego podatku u źródła) lub innych podatków lokalnych (z zastrzeżeniem łatwych do spełnienia warunków zawartych w przepisach o unikaniu opodatkowania), tj. dzięki statusowi „Spółki Holdingowej UE bez uszczuplenia podatków krajowych wskutek operacji holdingowych”.

(c) Wypłacanie zysków udziałowcom-nierezydentom przy zerowej stawce podatku u źródła od dywidendy, bez względu na jurysdykcję albo obowiązywanie lub brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (także do jurysdykcji offshore).

(d) Realizację zysków kapitałowych ze zbycia udziałów/akcji spółek zagranicznych przy zerowej stawce podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od zysków kapitałowych, bez względu na długość okresu posiadania i procentową wielkość udziału, oraz likwidację samej Spółki Holdingowej bez żadnego podatku od zysków kapitałów.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Struktury podatkowe mogą legalnie ograniczyć zobowiązania podatkowe. Więcej informacji przekażemy na żądanie (kontakt). Jednak należy podkreślić, że ze względu na duży stopień komplikacji niektórych struktur, najlepszym wariantem jest ich omówienie na spotkaniu z członkami zarządu Focus Business Services.

Uwaga: Nasi członkowie zarządu regularnie odwiedzają różne kraje, gdzie spotykają się z obecnymi i potencjalnymi klientami oraz partnerami.

Skontaktuj się z jednym z naszych pracowników, żeby rozpocząć procedurę zakładania spółki cypryjskiej i czerpać wszystkie korzyści oferowane przez pełnoprawne państwo członkowskie UE o niskich podatkach. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy (poniżej) lub wysłać e-mail na adres: contact.pl@fbscyprus.com

  Pilna wiadomość?
  TakNie

  • Imię i nazwisko (wymagane)

  • E-mail (wymagany)

  • Tel. komórkowy:

  • Temat:

  • Treść:

  Skype Me™!