Cyprze spółka

Cypr jest Państwem Członkowskim UE
o wyjątkowo korzystnym systemie podatkowym

Dodaj do ulubionych

 

Wiadomość od Prezesa

Niech mi wolno będzie rozpocząć od przedstawienia Państwu nowej wersji naszej strony internetowej z 2006 r., czyli czwartej wersji od uruchomienia pierwszej wersji naszej strony w 1998 r. Na naszej stronie znajdą Państwo wiele użytecznych informacji. Tę stronę przygotowano dla naszych klientów, obecnych i potencjalnych, oraz członków Sieci Profesjonalnych Partnerów Focus Business Services. Jej głównym zadaniem jest przedstawienie możliwych zastosowań Podmiotów Cypryjskich w celu uzyskania korzyści podatkowych i pozapodatkowych, prezentacja Cypru jako Międzynarodowego Centrum Biznesowo – Finansowego („MCBF”) oraz wyjaśnienie, dlaczego warto inwestować za pośrednictwem struktur cypryjskich, i jak tego dokonać.Dzień dzisiejszy, znany jako „era po przystąpieniu do UE”, jest ważnym etapem w 30-letniej historii sukcesów Cypru jako Międzynarodowego Centrum Biznesowo – Finansowego (MCBF).Z dniem 1 stycznia 2003 r., czyli od zniesienia „systemu offshore”, Cypr wdrożył prosty, efektywny i przejrzysty system podatkowy. Jest on w pełni zgodny z wymogami UE, OECD, FATF i FSF. Obecnie Cypr jest jurysdykcją UE o niskich podatkach, niebędącą jurysdykcją typu „offshore” i oferującą olbrzymie możliwości w zakresie planowania podatkowego zarówno klientom z UE, jak i spoza UE.

Nowy cypryjski system podatkowy uzyskał „oficjalną aprobatę” wymienionych wyżej organizacji, funkcjonuje od ponad 3 lat (3 ustawy nowelizujące, ostatnia z listopada 2004 r.) i stał się stabilnym i skutecznym systemem podatkowym. Cypr zyskał międzynarodową renomę dzięki swoim stabilnym przepisom i praktykom podatkowym oraz profesjonalnym i przychylnym inwestorom organom skarbowym.

Holandii, Luksemburgowi i innym „klasycznym” Jurysdykcjom Europejskim przybył poważny konkurent. W miarę upływu czasu od przystąpienia do UE coraz więcej klientów wybiera Cypr, zamiast innych tradycyjnych jurysdykcji. Nie znaczy to jednak, że inne „klasyczne” jurysdykcje przestały być atrakcyjne.

Czasem, w zależności o okoliczności konkretnego przypadku, najlepsze wyniki można uzyskać wykorzystując jednocześnie podmioty zarejestrowane na Cyprze i w innych krajach, np. w Holandii czy Luksemburgu, zamiast zastępować jedne drugimi (najczęstszym przypadkiem jest zastępowanie podmiotów luksemburskich cypryjskimi).

Ograniczenia dotyczące maksymalnego dozwolonego procentowego udziału oraz minimalnej wymaganej wartości pieniężnej inwestycji zagranicznych w przedsiębiorstwie cypryjskim (podmiot prawny) również zostały zniesione – w styczniu 2000 r. dla obywateli UE, a od 1 października 2004 r. dla osób niebędących obywatelami UE. Obecnie Polityka Inwestycyjna Cypru pozwala inwestorom zagranicznym posiadać nawet 100% udziałów w Podmiotach Cypryjskich w niemal wszystkich sektorach gospodarki. Dotyczy to nie tylko obywateli UE, lecz również inwestorów z państw trzecich.

Nadzwyczajne możliwości planowania podatkowego występują w następują w przedstawionych niżej obszarach (zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z nami, w celu przeprowadzenia pogłębionej analizy Państwa szczególnych potrzeb):

 • Cypryjski system podatkowy, ogólnie, dzięki licznym i wciąż dochodzącym wyjątkowo korzystnym umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania (szczególnie korzystne zapisy przewidują umowy zawarte z Rosją oraz krajami z Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu) oraz możliwości stosowanie przepisów Dyrektyw Europejskich (zwłaszcza Dyrektywy Parent-Subsidiary, Dyrektywy w sprawie odsetek i należności licencyjnych oraz Dyrektywy o połączeniach, wprowadzonych do systemu prawa miejscowego). Bez krzty przesady można stwierdzić, że nie ma takiej działalności, do prowadzenia której nie nadawałby się Podmiot Cypryjski.
 • Cypryjskie Struktury Handlu Międzynarodowego: stosowane do realizacji trójstronnych transakcji handlowych, inkasa prowizji, realizacji wspólnych przedsięwzięć, zwłaszcza w Rosji i Europie Wschodniej, itp. Są to klasyczne struktury, wykorzystywane przez inwestorów zagranicznych od ponad 30 lat.
 • Cypryjskie Struktury Spółek Holdingowych – Cypr ma obecnie do zaoferowania naprawdę skuteczne i wyjątkowo korzystne przepisy dotyczące spółek holdingowych.
 • Cypryjskie Spółki Finansowe Grup Kapitałowych i Struktury Zarządzania Należnościami Licencyjnymi.
 • Struktury Przedstawicieli Nominalnych / Niejawnych Relacji Agencyjnych: często wykorzystują Spółkę Cypryjską, będącą agentem zagranicznego zleceniodawcy [np. spółki typu IBC (prowadzącej działalność międzynarodową) zarejestrowanej na Seszelach], zwykle do realizacji transakcji poza Cyprem – dzięki czemu inwestorzy zyskują podmiotowość cypryjską (UE) i mogą korzystać z bardzo niskich podatków, często znacznie niższych niż 10%!
 • Spółki brytyjskie będące rezydentami podatkowymi na Cyprze (dzięki umiejscowieniu ośrodka zarządzania i kontroli w oddziale zarejestrowanym na Cyprze i zastosowaniu odpowiednich zapisów brytyjsko – cypryjskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przepisów prawa brytyjskiego i cypryjskiego) i płacące podatki od całości dochodu (z całego świata) na Cyprze – połączenie statusu podmiotu brytyjskiego i niskich podatków cypryjskich (10% stawka podatku dochodowego od osób prawnych mająca zastosowanie do globalnego dochodu do opodatkowania, którą można obniżyć jeszcze bardziej dzięki odpowiedniej strukturyzacji podatkowej).
 • Spółki cypryjskie niebędące rezydentami na Cyprze: spółki cypryjskie, których ośrodek zarządzania i kontroli znajduje się poza Cyprem i które nie płacą na Cyprze podatków od dochodów uzyskiwanych poza Cyprem (tj. efektywna stopa opodatkowania na Cyprze wynosi 0%), lecz które – jako nierezydenci – nie mogą czerpać korzyści płynących z cypryjskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Niniejsza strona internetowa zawiera również podsumowanie cypryjskich zachęt podatkowych i pozapodatkowych, przegląd działalności, którą korzystnie można prowadzić za pośrednictwem cypryjskich podmiotów prawnych, szczegółowe informacje o podatkach, wyczerpujące opisy form prawnych dostępnych do prowadzenia działalności i zasad ich rejestracji, jak również instrukcje zakładania cypryjskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na naszej stronie znajdą Państwo również informacje o naszej Grupie, oferowanych przez nas usługach, jurysdykcjach, w których się specjalizujemy, popularnych strukturach podatkowych wykorzystywanych przez klientów oraz o opłatach. Ponadto na stronie zamieszczono zaproszenie do udziału w poufnym spotkaniu w naszych biurach lub w Państwa kraju/mieście oraz zaprowadzenie do przyłączenia się do naszej Sieci Profesjonalnych Pośredników (skierowane do specjalistów).

Nasza strona przedstawia informacje oraz przepisy prawa podatkowego według stanu z kwietnia 2005 r.

Niniejsza strona ma wyłącznie ogólny charakter informacyjny i nie może zastąpić właściwej specjalistycznej porady. Spółka Focus Business Services ani jej podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub decyzje gospodarcze podjęte wyłącznie na podstawie informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

Moi koledzy i ja z przyjemnością przekażemy Państwu wszelkie dodatkowe informacje, których Państwo mogą potrzebować.

Aris Kotsomitis
Prezes Zarządu Focus Business Services (Cyprus) Ltd.

Skontaktuj się z jednym z naszych pracowników, żeby rozpocząć procedurę zakładania spółki cypryjskiej i czerpać wszystkie korzyści oferowane przez pełnoprawne państwo członkowskie UE o niskich podatkach. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy (poniżej) lub wysłać e-mail na adres: contact.pl@fbscyprus.com

  Pilna wiadomość?
  TakNie

  • Imię i nazwisko (wymagane)

  • E-mail (wymagany)

  • Tel. komórkowy:

  • Temat:

  • Treść:

  Skype Me™!